Prieš atvykdami į WakePond vandenlenčių parką perskaitykite žemiau pateiktas taisykles ir jų laikykitės viso apsilankymo metu!

„WAKEPOND“ VANDENLENČIŲ IR PRAMOGŲ PARKO TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja „WAKEPOND“ vandenlenčių ir pramogų parko (toliau – Parkas) ir prie Parko esančios teritorijos, Parke esančių įrengimų naudojimo ir elgesio juose tvarką, o taip pat Parko darbuotojų (toliau – Operatorius) teises ir pareigas.
1.2. Parko lankytojo (toliau – Lankytojas) ir Operatoriaus teisinius santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir taikytini teisės aktai.
1.3. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir pramogauti Parke tik pagal Taisyklių nuostatas.
1.4. Savo ruožtu veiksmas, kai Operatorius arba jo įgaliotas asmuo Lankytojui išduoda čekį už paslaugas (toliau – bilietas), pripažįstamas akceptu sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis. Operatorius ar jo įgaliotas asmuo neprivalo priimti pateikto pasiūlymo (ofertos). Šios Taisyklės ir kitos aplinkybės negali būti laikomos nurodymu arba patvirtinimu, kad Lankytojo išreikštas pasiūlymas (oferta) bus akceptuotas. Sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo momentu laikomas momentas, kai Lankytojui parduodamas bilietas.
1.5. Už asmenis iki 14 metų Sutartį sudaro teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.). Šis atstovas visiškai atsako už lydimą asmenį iki 14 metų, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimo asmens ir lydimam asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimo asmens sveikatą ir saugumą.
1.6. Lankytojui, neįsigijusiam bilieto, neleidžiama naudotis pramogomis.
1.7. Bilietus perduoti kitiems asmenims atlygintinai ar neatlygintinai draudžiama.
1.8. Sutartis galioja nuo jos sudarymo momento iki tos pačios Parko darbo dienos pabaigos, nepriklausomai nuo to, kuriuo paros metu buvo sudaryta Sutartis. Lankytojas turi teisę naudotis Parke esančiomis pramogomis tik Sutarties galiojimo metu.
1.9. Operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Lankytojas nesilaiko bet kurio iš šių Taisyklių reikalavimų.
1.10. Asmenys, nesudarę Sutarties ar Sutarčiai pasibaigus, neturi teisės naudotis Parko pramogomis.
1.11. Šiose Taisyklėse įtvirtintos pareigos taikomos ir tiems asmenims, kurie patenka į Parko teritoriją arba dėl bet kokių priežasčių naudojasi Parke esančiomis pramogomis nesudarę Sutarties, netinkamai sudarę Sutartį ir/arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Nepaisant to, asmuo, nesudaręs Sutarties, veikia savo rizika. Fizinis buvimas Parko teritorijoje reiškia susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą su Taisyklių nuostatomis.
1.12. Pramogauti Parke leidžiama tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis.

  1. Bendrosios saugumo taisyklės

2.1. Parke veikia šios pramogos:
2.1.1. vandenlenčių parkas;
2.1.2. vandens čiuožykla;
2.1.3. batutų tramplynai.

2.2. Naudojantis visomis Taisyklių 2.1. p. išvardintomis pramogomis, Lankytojui galioja šios bendrosios saugumo taisyklės:
2.2.1. kilus bet kokiam neaiškumui, Lankytojas turi nesiimti jokių veiksmų ir nedelsiant kreiptis į šalia esantį Parko personalo darbuotoją, o šalia nesant Parko personalo darbuotojo paprašyti šalia esančių Lankytojų, kad šie iškviestų Parko personalo darbuotoją. Kilus bet kokiam neaiškumui be personalo leidimo/nurodymo Lankytojas neturi teisės imtis jokių veiksmų;
2.2.2. pareiga elgtis tokiu būdu, kad nebūtų keliamas pavojus ir nebūtų daroma žala sau, aplinkiniams bei Operatoriui;
2.2.3. pareiga avėti uždaro tipo avalynę, išskyrus šokinėjant ant batuto;
2.2.4. draudimas pramogaujant su savimi turėti daiktus, kurie gali iškristi, taip pat aštrius daiktus;
2.2.5. pareiga būti apsirengus tokia apranga, kuri netrukdytų ir nekeltų pavojaus pramogaujant;
2.2.6. draudimas pramogauti apsvaigus nuo alkoholio ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų;
2.2.7. draudimas pramogauti sveikatos problemų turintiems asmenims, kurių ligos gali paūmėti dėl naudojimosi Parke esančiomis pramogomis (patiriamo adrenalino, fizinės veiklos ir pan.). Šios nuostatos vykdymą Lankytojo iki 14 metų atžvilgiu užtikrina jį lydintis Lankytojas;
2.2.8. draudimas į Parko teritoriją atsivesti ar sudaryti galimybę patekti gyvūnams, nepriklausomai nuo jų dydžio bei naudojamų apsaugos priemonių;
2.2.9. draudimas vaikščioti po konkrečios pramogos teritoriją, išskyrus naudojant tą pramogą;
2.2.10. draudimas valgyti, gerti ar rūkyti tam neskirtose vietose.
2.3. Lankytojas privalo laikytis Operatoriaus darbuotojų žodinių reikalavimų ir nurodymų.
2.4. Apie bet kokį nelaimingą įvykį, įvykusį Parke, Lankytojas turi nedelsiant pranešti Parko personalui.

  1. Vandenlenčių parko trasa

3.1. Vandenlenčių parko trasa – tai teritorija po vandenlenčių parko sistema ir po 25 metrus nuo sistemą laikančio lyno į abi puses ant vandens ir sausumoje, (toliau – Vandenlenčių parkas).
3.2. Lankytojas privalo iš anksto susipažinti su Vandnelenčių parko trasoje išsidėsčiusiais ženklais, kurie yra pavaizduoti prie vandenlenčių parko trasos, ir griežtai jų laikytis.
3.3. Lankytojui suteikiama teisė naudotis vandenlenčių parko trasa tik pagal šias Taisykles.
3.4. Lankytojas, norėdamas plaukti vandenlente, privalo:
3.4.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 7 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus;
3.4.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų.

3.5 Nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
3.6. Lankytojas, prieš plaukdamas vandenlenčių trasa, nedelsiant privalo užsidėti šalmą ir gelbėjimosi liemenę. Lankytojas negali atsisegti šalmo ir gelbėjimosi liemenės visu plaukimo laikotarpiu.
3.7. Lankytojas turėdamas bet kokių klausimų ar neaiškumų privalo kreiptis į Operatoriaus darbuotoją ir prašyti suteikti visą reikiamą informaciją.
3.8. Lankytojas, privalo įsitikinti, kad tinkamai suprato vandenlenčių parko trasos veikimą.
3.9. Plaukiant vandenlente Lankytojui griežtai draudžiama liesti plūduriuojančias parko figūras rankomis, kojomis ir kitomis kūno dalimis.
3.10. Lankytojas privalo būti susikoncentravęs į saugų plaukimą.

3.11 Lankytojui draudžiama važiuoti per plūduriuojančias vandenlenčių parko trasoje figūras, (tramplynus, rampas). Lankytojas atsako už susidūrimą su plūduriuojančiomis vandenlenčių parko trasoje figūromis ir už susidūrimo pasekmes.

3.12. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę ir atsako už tai, kad pasirinktas plaukimo greitis ir stabdymas atitiktų Lankytojo meistriškumo lygį ir nekeltų grėsmės kitiems trasos Lankytojams. Lankytojas, pasirinkdamas greitį ir atstumą iki plūduriuojančių figūrų, turi įvertinti reikšmingas aplinkybes, taip pat;
3.12.1. oro sąlygas ir oro sąlygų nulemtus pokyčius;
3.12.2. matomą atstumą.
3.13. Maksimalus vandenlenčių parko greitis – 40 km/h.

  1. Vandens čiuožykla

4.1. Vandens čiuožyklos pramoga – vieta, kurioje Lankytojas gali leistis nuo specialios trasos tik su Operatoriaus ar jo įgalioto asmens išduota įranga.
4.2. Lankytojas, norėdamas pasinaudoti vandens čiuožyklos pramoga, privalo:
4.2.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 3 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus;
4.2.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų.

4.2.3 nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
4.3. Lankytojas turi atsisėsti vandens čiuožyklos pradžioje tokiu būdu ir viso nusileidimo metu būti tokioje pozicijoje, kad jo kūnas būtų vidury čiuožyklos, jo rankos būtų suglaustos arti kūno, kojos būtų prieky ir neliestų trasos bortų.
4.4. Lankytojas gali pradėti nusileidimą tik gavęs Operatoriaus darbuotojo leidimą ir įsitikinęs, kad gali saugiai nusileisti.
4.5. Lankytojas, čiuoždamas nuo čiuožyklos, negali liesti trasos atitvarų, judėti ar atlikti kitus veiksmus/ judesius, dėl kurių galėtų pakeisti tiesią judėjimo trajektoriją.
4.6. Vienu metu trasoje gali būti tik vienas Lankytojas.

4.7  Lankytojas gali pradėti čiuožti čiuožykla tik įsitikinęs, kad prieš jį nusileidęs kitas Lankytojas priplaukė prie kranto ir išlipo į krantą.

4.8  Lankytojas privalo nusileidęs nuo čiuožyklos grįžti  į starto vietą lipdamas laiptais esančiais šalia čiuožyklos

4.9 Lankytojas čiuoždamas su padanga privalo laikytis rankomis už laikymuisi pritvirtintų rankenų ant padangos.

4.10 Naudojantis vandens čiuožykla griežtai draudžiama:

4.10.1 leistis nuo čiuožyklos žemyn galva ir šokti į vandenį žemyn galva;

4.10.2 leitis vandens čiuožykla nedėvint apsauginio šalmo ir gelbėjimosi liemenės;

4.10.3 vienu metu leistis vandens čiuožykla daugiau nei vienam Lankytojui;

4.10.4 lipti vandens čiuožyklos platforma, ant jos stovėti bei lipti į viršų vandens čiuožyklos platforma;

4.10.5 stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis vandens čiuožykla;

4.10.6 naudoti vandens čiuožykla tuomet, kai Operatorius ar jo įgaliotas asmuo tai draudžia;

4.10.7 naudotis vandens čiuožykla neblaiviems ir / ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichitropinių medžiagų

4.10.8 naudotis vandens čiuožykla lankytojams, nemokantiems plaukti.
4.11. Draudžiama sustoti ir išlipti vandens čiuožyklos trasoje.
4.12. Lankytojas, nusileidęs nuo trasos, privalo išlipti iš vandens į krantą nedelsdamas.

  1. Batutų tramplynai

5.1. Batutų tramplynai – erdvė, kurioje galima šokinėti ant keturių pastatytų batutų.
5.2. Vienu metu ant vieno batuto gali būti ne daugiau kaip 1 Lankytojas.
5.3. Lankytojas, norėdamas šokinėti ant batuto privalo:
5.3.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 4 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus;
5.3.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 85 kilogramus;
5.3.3. nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
5.4. Ant batuto draudžiama šokinėti nėščioms moterims.
5.5. Lankytojas ant batuto gali šokinėti tik tokiu būdu, kad nekeltų pavojaus sau ir kitiems.
5.6. Pašokus į orą draudžiama daryti tokius manevrus, kurie Lankytojui ir kitiems lankytojams neleistų saugiai nusileisti ant batuto.
5.7. Draudžiama nusileisti ant galvos ar kitu būdu, kuris keltų pavojų Lankytojo ir kitų lankytojų sveikatai ar gyvybei, draudžiama šokinėti už tento ribos.
5.8. Šokinėjant ant batuto draudžiama dėvėti papuošalus.

  1. Lankytojo atsakomybė

6.1. Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė tretiesiems asmenims arba Operatoriui.
6.2. Jei Lankytojas nesilaiko Taisyklėse nurodytų reikalavimų, Operatorius turi teisę uždrausti tokiam Lankytojui terminuotai ar neterminuotai lankytis Parke, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį.
6.3. Lankytojas, praradęs bilietą, neturi teisės naudotis Parke esančiomis pramogomis.

  1. Operatoriaus atsakomybė

10.1. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų pramogų teikimą Parke.
10.2. Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius, atsiradusius Lankytojui pažeidus Taisyklių ar teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.
10.3. Operatorius neatsako už Parko teritorijoje pamestus, prarastus (tarp jų ir Žetonus) ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojų daiktus.

  1. Baigiamosios nuostatos

11.1. Operatorius ar jo pasitelkti tretieji asmenys turi teisę fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti Lankytoją Parko teritorijoje. Visos teisės, susijusios su fiksavimu, priklauso Operatoriui. Užfiksuotą medžiagą Operatorius turi teisę neatlygintinai naudoti rinkodarai ar kitiems teisėtiems tikslams.
11.2. Operatorius turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše ir vaikų žaidimų aikštelės sąraše.
11.3. Pramogos gali būti neorganizuojamos dėl netinkamų oro sąlygų (stiprus lietus, griaustinis, žaibavimas, stiprus vėjas) ar kitų aplinkybių. Tokiu atveju įsigyti Žetonai negrąžinami.