Prieš atvykdami į WakePond vandenlenčių parką perskaitykite žemiau pateiktas taisykles ir jų laikykitės viso apsilankymo metu!

„WAKEPOND“ VANDENLENČIŲ IR PRAMOGŲ PARKO TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja „WAKEPOND“ vandenlenčių ir pramogų parko (toliau – Parkas) ir prie Parko esančios teritorijos, Parke esančių įrengimų naudojimo ir elgesio juose tvarką, o taip pat Parko darbuotojų (toliau – Operatorius) teises ir pareigas.
1.2. Parko lankytojo (toliau – Lankytojas) ir Operatoriaus teisinius santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir taikytini teisės aktai.
1.3. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir pramogauti Parke tik pagal Taisyklių nuostatas.
1.4. Savo ruožtu veiksmas, kai Operatorius arba jo įgaliotas asmuo Lankytojui išduoda čekį už paslaugas (toliau – bilietas), pripažįstamas akceptu sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis. Operatorius ar jo įgaliotas asmuo neprivalo priimti pateikto pasiūlymo (ofertos). Šios Taisyklės ir kitos aplinkybės negali būti laikomos nurodymu arba patvirtinimu, kad Lankytojo išreikštas pasiūlymas (oferta) bus akceptuotas. Sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo momentu laikomas momentas, kai Lankytojui parduodamas bilietas.
1.5. Už asmenis iki 14 metų Sutartį sudaro teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.). Šis atstovas visiškai atsako už lydimą asmenį iki 14 metų, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimo asmens ir lydimam asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimo asmens sveikatą ir saugumą.
1.6. Lankytojui, neįsigijusiam bilieto, neleidžiama naudotis pramogomis.
1.7. Bilietus perduoti kitiems asmenims atlygintinai ar neatlygintinai draudžiama.
1.8. Sutartis galioja nuo jos sudarymo momento iki tos pačios Parko darbo dienos pabaigos, nepriklausomai nuo to, kuriuo paros metu buvo sudaryta Sutartis. Lankytojas turi teisę naudotis Parke esančiomis pramogomis tik Sutarties galiojimo metu.
1.9. Operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Lankytojas nesilaiko bet kurio iš šių Taisyklių reikalavimų.
1.10. Asmenys, nesudarę Sutarties ar Sutarčiai pasibaigus, neturi teisės naudotis Parko pramogomis.
1.11. Šiose Taisyklėse įtvirtintos pareigos taikomos ir tiems asmenims, kurie patenka į Parko teritoriją arba dėl bet kokių priežasčių naudojasi Parke esančiomis pramogomis nesudarę Sutarties, netinkamai sudarę Sutartį ir/arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Nepaisant to, asmuo, nesudaręs Sutarties, veikia savo rizika. Fizinis buvimas Parko teritorijoje reiškia susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą su Taisyklių nuostatomis.
1.12. Pramogauti Parke leidžiama tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis.

  1. Bendrosios saugumo taisyklės

2.1. Parke veikia šios pramogos:
2.1.1. vandenlenčių parkas;
2.1.2. vandens čiuožykla;
2.1.3. batutų tramplynai.

2.2. Naudojantis visomis Taisyklių 2.1. p. išvardintomis pramogomis, Lankytojui galioja šios bendrosios saugumo taisyklės:
2.2.1. kilus bet kokiam neaiškumui, Lankytojas turi nesiimti jokių veiksmų ir nedelsiant kreiptis į šalia esantį Parko personalo darbuotoją, o šalia nesant Parko personalo darbuotojo paprašyti šalia esančių Lankytojų, kad šie iškviestų Parko personalo darbuotoją. Kilus bet kokiam neaiškumui be personalo leidimo/nurodymo Lankytojas neturi teisės imtis jokių veiksmų;
2.2.2. pareiga elgtis tokiu būdu, kad nebūtų keliamas pavojus ir nebūtų daroma žala sau, aplinkiniams bei Operatoriui;
2.2.3. pareiga avėti uždaro tipo avalynę, išskyrus šokinėjant ant batuto;
2.2.4. draudimas pramogaujant su savimi turėti daiktus, kurie gali iškristi, taip pat aštrius daiktus;
2.2.5. pareiga būti apsirengus tokia apranga, kuri netrukdytų ir nekeltų pavojaus pramogaujant;
2.2.6. draudimas pramogauti apsvaigus nuo alkoholio ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų;
2.2.7. draudimas pramogauti sveikatos problemų turintiems asmenims, kurių ligos gali paūmėti dėl naudojimosi Parke esančiomis pramogomis (patiriamo adrenalino, fizinės veiklos ir pan.). Šios nuostatos vykdymą Lankytojo iki 14 metų atžvilgiu užtikrina jį lydintis Lankytojas;
2.2.8. draudimas į Parko teritoriją atsivesti ar sudaryti galimybę patekti gyvūnams, nepriklausomai nuo jų dydžio bei naudojamų apsaugos priemonių;
2.2.9. draudimas vaikščioti po konkrečios pramogos teritoriją, išskyrus naudojant tą pramogą;
2.2.10. draudimas valgyti, gerti ar rūkyti tam neskirtose vietose.
2.3. Lankytojas privalo laikytis Operatoriaus darbuotojų žodinių reikalavimų ir nurodymų.
2.4. Apie bet kokį nelaimingą įvykį, įvykusį Parke, Lankytojas turi nedelsiant pranešti Parko personalui.

  1. Vandenlenčių parko trasa

3.1. Vandenlenčių parko trasa – tai teritorija po vandenlenčių parko sistema ir po 25 metrus nuo sistemą laikančio lyno į abi puses ant vandens ir sausumoje, (toliau – Vandenlenčių parkas).
3.2. Lankytojas privalo iš anksto susipažinti su Vandnelenčių parko trasoje išsidėsčiusiais ženklais, kurie yra pavaizduoti prie vandenlenčių parko trasos, ir griežtai jų laikytis.
3.3. Lankytojui suteikiama teisė naudotis vandenlenčių parko trasa tik pagal šias Taisykles.
3.4. Lankytojas, norėdamas plaukti vandenlente, privalo:
3.4.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 7 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus;
3.4.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų.

3.5 Nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
3.6. Lankytojas, prieš plaukdamas vandenlenčių trasa, nedelsiant privalo užsidėti šalmą ir gelbėjimosi liemenę. Lankytojas negali atsisegti šalmo ir gelbėjimosi liemenės visu plaukimo laikotarpiu.
3.7. Lankytojas turėdamas bet kokių klausimų ar neaiškumų privalo kreiptis į Operatoriaus darbuotoją ir prašyti suteikti visą reikiamą informaciją.
3.8. Lankytojas, privalo įsitikinti, kad tinkamai suprato vandenlenčių parko trasos veikimą.
3.9. Plaukiant vandenlente Lankytojui griežtai draudžiama liesti plūduriuojančias parko figūras rankomis, kojomis ir kitomis kūno dalimis.
3.10. Lankytojas privalo būti susikoncentravęs į saugų plaukimą.

3.11 Lankytojui draudžiama važiuoti per plūduriuojančias vandenlenčių parko trasoje figūras, (tramplynus, rampas). Lankytojas atsako už susidūrimą su plūduriuojančiomis vandenlenčių parko trasoje figūromis ir už susidūrimo pasekmes.

3.12. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę ir atsako už tai, kad pasirinktas plaukimo greitis ir stabdymas atitiktų Lankytojo meistriškumo lygį ir nekeltų grėsmės kitiems trasos Lankytojams. Lankytojas, pasirinkdamas greitį ir atstumą iki plūduriuojančių figūrų, turi įvertinti reikšmingas aplinkybes, taip pat;
3.12.1. oro sąlygas ir oro sąlygų nulemtus pokyčius;
3.12.2. matomą atstumą.
3.13. Maksimalus vandenlenčių parko greitis – 40 km/h.

5. Batutų tramplynai

5.1. Batutų tramplynai – erdvė, kurioje galima šokinėti ant keturių pastatytų batutų.
5.2. Vienu metu ant vieno batuto gali būti ne daugiau kaip 1 Lankytojas.
5.3. Lankytojas, norėdamas šokinėti ant batuto privalo:
5.3.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 4 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus;
5.3.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 85 kilogramus;
5.3.3. nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
5.4. Ant batuto draudžiama šokinėti nėščioms moterims.
5.5. Lankytojas ant batuto gali šokinėti tik tokiu būdu, kad nekeltų pavojaus sau ir kitiems.
5.6. Pašokus į orą draudžiama daryti tokius manevrus, kurie Lankytojui ir kitiems lankytojams neleistų saugiai nusileisti ant batuto.
5.7. Draudžiama nusileisti ant galvos ar kitu būdu, kuris keltų pavojų Lankytojo ir kitų lankytojų sveikatai ar gyvybei, draudžiama šokinėti už tento ribos.
5.8. Šokinėjant ant batuto draudžiama dėvėti papuošalus.

  1. Lankytojo atsakomybė

6.1. Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė tretiesiems asmenims arba Operatoriui.
6.2. Jei Lankytojas nesilaiko Taisyklėse nurodytų reikalavimų, Operatorius turi teisę uždrausti tokiam Lankytojui terminuotai ar neterminuotai lankytis Parke, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį.
6.3. Lankytojas, praradęs bilietą, neturi teisės naudotis Parke esančiomis pramogomis.

     7. BILIETO KAINA, ĮSIGIJIMO TVARKA

7.1. Bilietų į Parką kainas nustato Operatorius. Bilietų kainos skelbiamos Interneto svetainėje ir Parko kasoje.

7.2. Lankytojai bilietus gali įsigyti, tiek interneto svetainėje, tiek Parke esančioje kasoje.

7.3. Prieš įsigydamas bilietus į Parką, Lankytojas privalo patvirtinti savo įsipareigojimą laikytis šių Taisyklių.

7.4. Bilietai į Parką gali būti neparduodami:

7.4.1. dėl per didelio Lankytojų skaičiaus;

7.4.2. vykstant uždariems renginiams;

7.4.3. dėl techninių kliūčių;

7.4.4. Kitais Operatoriaus nustatytais atvejais.

7.5. Į bilieto kainą yra įskaičiuota apsauginės liemenės ir šalmo nuoma.

7.6. Bilietus įsigyjant interneto svetainėje yra nustatomas 15 minučių rezervavimo, duomenų pateikimo ir apmokėjimo terminas, kurio metu laikas yra laikinai rezervuojamas. Neatlikus mokėjimo, nesuvedus visų būtinų informacijos laukų, per nustatytą 15 minučių terminą, laikina rezervacija yra panaikinama ir pasirinktas laikas grąžinamas į laisvo laiko registrą, kur jį gali rezervuoti ir įsigyti bet kuris kitas Klientas.

7.7. Apie atliktą sėkmingą rezervaciją ir atliktą mokėjimą, Klientas yra informuojamas el. laišku, kuris yra patvirtinimas, kad laikas yra rezervuotas ir paslauga bus suteikta. Prašome šį el. laišką išsisaugoti ir personalui paprašius parodyti, kaip patvirtinimą, kad paslauga yra užsakyta ir apmokėta.

7.8. Neatvykus 10 minučių iki rezervuoto laiko pradžios (rekomenduojamas laikas 20 minučių), ir neužsiregistravus paslaugos suteikimui, parko personalas vienašališkai, turi teisę šį rezervuotą laiką anuliuoti ir/arba savo nuožiūra perleisti kitam Klientui. Tokiu atveju sumokėta kaina Klientui nėra grąžinama ir nėra kompensuojama.

7.9. Negalint suteikti paslaugos, dėl gamtinių sąlygų (vėjo, lietaus, krušos, audros, žaibavimo, bangavimo ir kt.,) ar dėl įrangos gedimo, sumokėta kaina Klientui nėra grąžinama ir nėra kompensuojama.

  1. Operatoriaus atsakomybė

10.1. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų pramogų teikimą Parke.
10.2. Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius, atsiradusius Lankytojui pažeidus Taisyklių ar teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.
10.3. Operatorius neatsako už Parko teritorijoje pamestus, prarastus (tarp jų ir Žetonus) ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojų daiktus.

  1. Baigiamosios nuostatos

11.1. Operatorius ar jo pasitelkti tretieji asmenys turi teisę fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti Lankytoją Parko teritorijoje. Visos teisės, susijusios su fiksavimu, priklauso Operatoriui. Užfiksuotą medžiagą Operatorius turi teisę neatlygintinai naudoti rinkodarai ar kitiems teisėtiems tikslams.
11.2. Operatorius turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše ir vaikų žaidimų aikštelės sąraše.
11.3. Pramogos gali būti neorganizuojamos dėl netinkamų oro sąlygų (stiprus lietus, griaustinis, žaibavimas, stiprus vėjas) ar kitų aplinkybių. Tokiu atveju įsigyti Žetonai negrąžinami.