Skip to main content

„WAKEPOND“ VANDENLENČIŲ IR PRAMOGŲ PARKO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja „WAKEPOND“ vandenlenčių ir pramogų parko (toliau – Parkas) ir prie Parko esančios teritorijos, Parke esančių įrengimų naudojimo ir elgesio juose tvarką, o taip pat Parko darbuotojų (toliau – Operatorius) teises ir pareigas.
1.2. Parko lankytojo (toliau – Lankytojas) ir Operatoriaus teisinius santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir taikytini teisės aktai.
1.3. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir pramogauti Parke tik pagal Taisyklių nuostatas.
1.4. „Wakepond“ vandenlenčių ir pramogų parko naudojimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma tuo momentu, kai asmuo nuperka pramogų naudojimo Bilietą arba kitaip teisėtai įgyja Operatoriaus arba jo įgalioto asmens leidimą arba patvirtinimą naudotis parko pramogomis (toliau tekste – „Bilietas“).
1.5. Šios Taisyklės nepripažįstamos Operatoriaus oferta sudaryti Sutartį. Lankytojo veiksmas Bilieto įsigijimui iš Operatoriaus arba jo įgalioto asmens pripažįstamas pasiūlymu sudaryti Sutartį šiomis sąlygomis. Savo ruožtu, Operatoriaus arba jo įgalioto asmens Bilieto išdavimas asmeniui pripažįstamas akceptu. Operatorius arba jo įgaliotas asmuo neprivalo priimti išreikšto pasiūlymo. Šios Sąlygos ir kitos aplinkybės negali būti pripažįstamos patvirtinimu, kad asmens išreikštas pasiūlymas bus būtinai akceptuotas.
1.6. Už asmenis iki 14 metų Sutartį sudaro teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.). Šis atstovas visiškai atsako už lydimą asmenį iki 14 metų, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimo asmens ir lydimam asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimo asmens sveikatą ir saugumą.
1.7. Lankytojui, neįsigijusiam bilieto, neleidžiama naudotis pramogomis.
1.8. Bilietus perduoti kitiems asmenims atlygintinai ar neatlygintinai draudžiama.
1.9. Sutartis galioja nuo jos sudarymo momento iki tos pačios Parko darbo dienos pabaigos, nepriklausomai nuo to, kuriuo paros metu buvo sudaryta Sutartis. Lankytojas turi teisę naudotis Parke esančiomis pramogomis tik Sutarties galiojimo metu.
1.10. Operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Lankytojas nesilaiko bet kurio iš šių Taisyklių reikalavimų.
1.11. Asmenys, nesudarę Sutarties ar Sutarčiai pasibaigus, neturi teisės naudotis Parko pramogomis.
1.12. Šiose Taisyklėse įtvirtintos pareigos taikomos ir tiems asmenims, kurie patenka į Parko teritoriją arba dėl bet kokių priežasčių naudojasi Parke esančiomis pramogomis nesudarę Sutarties, netinkamai sudarę Sutartį ir/arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Nepaisant to, asmuo, nesudaręs Sutarties, veikia savo rizika. Fizinis buvimas Parko teritorijoje reiškia susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą su Taisyklių nuostatomis.
1.13. Pramogauti Parke leidžiama tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis.

 1. Bendrosios saugumo taisyklės

2.1. Parke veikia šios pramogos:
2.1.1. Vandenlenčių parkas;
2.1.2. Elektrinių motociklų parkas;
2.1.3. Batutų tramplynai;
2.1.4. Pirties ir lauko kubilo zona;
2.2. Naudojantis visomis Taisyklių 2.1. p. išvardintomis pramogomis, Lankytojui galioja šios bendrosios saugumo taisyklės:
2.2.1. kilus bet kokiam neaiškumui, Lankytojas turi nesiimti jokių veiksmų ir nedelsiant kreiptis į šalia esantį Parko personalo darbuotoją, o šalia nesant Parko personalo darbuotojo paprašyti šalia esančių Lankytojų, kad šie iškviestų Parko personalo darbuotoją. Kilus bet kokiam neaiškumui be personalo leidimo/nurodymo Lankytojas neturi teisės imtis jokių veiksmų;
2.2.2. pareiga elgtis tokiu būdu, kad nebūtų keliamas pavojus ir nebūtų daroma žala sau, aplinkiniams bei Operatoriui;
2.2.3. pareiga avėti uždaro tipo avalynę, išskyrus šokinėjant ant batuto;
2.2.4. draudimas pramogaujant su savimi turėti daiktus, kurie gali iškristi, taip pat aštrius daiktus;
2.2.5. pareiga būti apsirengus tokia apranga, kuri netrukdytų ir nekeltų pavojaus pramogaujant;
2.2.6. draudimas pramogauti apsvaigus nuo alkoholio ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų;
2.2.7. draudimas pramogauti sveikatos problemų turintiems asmenims, kurių ligos gali paūmėti dėl naudojimosi Parke esančiomis pramogomis (patiriamo adrenalino, fizinės veiklos ir pan.). Šios nuostatos vykdymą Lankytojo iki 14 metų atžvilgiu užtikrina jį lydintis Lankytojas;
2.2.8. draudimas į Parko teritoriją atsivesti ar sudaryti galimybę patekti gyvūnams, nepriklausomai nuo jų dydžio bei naudojamų apsaugos priemonių;
2.2.9. draudimas vaikščioti po konkrečios pramogos teritoriją, išskyrus naudojant tą pramogą;
2.2.10. draudimas valgyti, gerti ar rūkyti tam neskirtose vietose.
2.3. Lankytojas privalo laikytis Operatoriaus darbuotojų žodinių reikalavimų ir nurodymų.
2.4. Apie bet kokį nelaimingą įvykį, įvykusį Parke, Lankytojas turi nedelsiant pranešti Parko personalui.

 1. Vandenlenčių parko trasa

3.1. Vandenlenčių parko trasa – tai teritorija po vandenlenčių parko sistema ir po 25 metrus nuo sistemą laikančio lyno į abi puses ant vandens ir sausumoje, (toliau – Vandenlenčių parkas).
3.2. Lankytojas privalo iš anksto susipažinti su Vandnelenčių parko trasoje išsidėsčiusiais ženklais, kurie yra pavaizduoti prie vandenlenčių parko trasos, ir griežtai jų laikytis.
3.3. Lankytojui suteikiama teisė naudotis vandenlenčių parko trasa tik pagal šias Taisykles.
3.4. Lankytojas, norėdamas plaukti vandenlente, privalo:
3.4.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 7 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus;
3.4.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų.
3.4.3. nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
3.6. Lankytojas, prieš plaukiant vandenlenčių trasa, nedelsiant privalo užsidėti šalmą ir gelbėjimosi liemenę. Lankytojas negali atsisegti šalmo ir gelbėjimosi liemenės visu plaukimo laikotarpiu.
3.7. Lankytojas turėdamas bet kokių klausimų ar neaiškumų privalo kreiptis į Operatoriaus darbuotoją ir prašyti suteikti visą reikiamą informaciją.
3.8. Lankytojas, privalo įsitikinti, kad tinkamai suprato vandenlenčių parko trasos veikimą.
3.9. Plaukiant vandenlente Lankytojui griežtai draudžiama liesti plūduriuojančias parko figūras rankomis, kojomis ir kitomis kūno dalimis.
3.10. Lankytojas privalo būti susikoncentravęs į saugų plaukimą.
3.11 Lankytojui draudžiama važiuoti per plūduriuojančias vandenlenčių parko trasoje figūras, (tramplynus, rampas). Lankytojas atsako už susidūrimą su plūduriuojančiomis vandenlenčių parko trasoje figūromis ir už susidūrimo pasekmes.
3.12. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę ir atsako už tai, kad pasirinktas plaukimo greitis ir stabdymas atitiktų Lankytojo meistriškumo lygį ir nekeltų grėsmės kitiems trasos Lankytojams. Lankytojas, pasirinkdamas greitį ir atstumą iki plūduriuojančių figūrų, turi įvertinti reikšmingas aplinkybes, tame tarpe:
3.12.1. oro sąlygas ir oro sąlygų nulemtus pokyčius;
3.12.2. matomą atstumą.
3.13. Maksimalus vandenlenčių parko greitis – 40 km/h.

 1. Elektrinių motociklų parkas

4.1. Elektrinių motociklų parkas – vieta, kurioje Lankytojas gali važinėti elektriniais motociklais, tam specialiai įrengtoje trasoje tik su Operatoriaus ar jo įgalioto asmens išduota įranga.
4.2. Lankytojas, norėdamas pasinaudoti elektrinių motociklų parku, privalo:
4.2.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 5 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus;
4.2.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramus.
4.2.3 nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
4.3. Lankytojas privalo laikytis šios Sutarties sąlygų, ženklų ir nurodymų elektrinių motociklų parke, trasoje ir šalia jos. Lankytojas privalo laikytis Operatoriaus ir jo įgaliotų asmenų reikalavimų arba nurodymų dėl elektrinių motociklų parko, jos naudojimo ir Inventoriaus.
4.4. Lankytojas turi teisę elektrinių motociklų parke naudoti tiktai tokį Inventorių, kuris yra techniškai tvarkingas. Naudotojas prieš kiekvieną važiavimą privalo įsitikinti, kad Inventorius yra techniškai tvarkingas.
4.5. Lankytojas apsiima visišką atsakomybę už savo saugumą, sveikatą, gyvybę elektrinių motociklų parke ir yra atsakingas už tai, kad pasirinktas važiavimo greitis neviršytų jo meistriškumo ir negrėstų kitų parko Lankytojų saugumui.
4.6. Lankytojas atsisako nuo bet kurių reikalavimo teisių ir apsiima nekelti nei turtinių, nei kitokio pobūdžio pretenzijų ir reikalavimų Operatoriui dėl parke gautų kūno sužeidimų, žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto priemonių sugadinimo ir pan.), jeigu tai įvyko šių sąlygų pažeidimo arba nesilaikymo rezultate.
4.7. Naudotojas atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos jis padarė tretiesiems asmenims arba Savininkui, naudojant Trasas.
4.8 Elektrinių motociklų trasoje draudžiama:
4.8.1. Asmeniui motociklu važiuoti be užsegto, Operatoriaus darbuotojų asmeniui parinkto apsauginio šalmo. Atsižvelgiant į tai, jog kiekvienam pramoginio kartingo ir motociklo vairuotojui suteikiamas apsauginis šalmas, motociklo vairuotojas važiuodamas motociklu kartu privalo dėvėti užsegtą tinkamo dydžio šalmą (kurį kiekvienam asmeniui parenka Operatorius ar jo įgaliotas asmuo). Pramoginio kartingo vairuotojas privalo vilkėti pošalmį, jei naudosis „Wakepond“ parkui priklausančiu šalmu.
4.8.2. Asmeniui, motociklu važiuoti palaidais plaukais, atsegtais ar kitaip plevėsuojančiais drabužiais (atsegti marškiniai, megztiniai, rūbai su kapišonais ir pan.), aksesuarais (skarelė, šalikas ir pan.), rankinėmis.
4.8.3. Asmeniui, vairuojančiam motociklą pasiimti į jį kitų daiktų, kurie gali iškristi ar kitaip trukdyti vairuoti motociklą.
4.8.4. Asmeniui motociklą vairuoti neblaiviam (girtam), apsvaigusiam ar vartojusiam psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotikų, medikamentų, kitų svaigiųjų medžiagų): Atsižvelgiant į Taisyklių 4.8.4 punkte įtvirtintą draudimą, pramogų parko darbuotojai, esant įtarimui, jog asmuo galimai yra apsvaigęs nuo bet kokių medžiagų, galinčių daryti neigiamą poveikį pramoginio kartingo ir motociklo vairavimui, įskaitant, tačiau neapsiribojant, apsvaigimą nuoalkoholio (girtumas), turi besąlygišką teisę asmeniui neleisti vairuoti motociklo;
4.8.5. Atsižvelgiant į tai, jog motociklą vairuoti reikalauja fizinės ištvermės, susikaupimo ir fizinių jėgų, asmeniui Operatoriaus darbuotojų gali būti uždrausta motociklą vairuoti jam esant pavargusiam, ar turinčiam fizinių trūkumų ir (ar) kitų sveikatos sutrikimų, jei šie fiziniai trūkumai ar sveikatos sutrikimai gali turėti įtakos gebėjimui vairuoti pramoginį kartingą ir motociklą ar gali kelti grėsmę (pavojų) kitų pramogų parko teritorijoje esančių asmenų saugumui ir (ar) pramogų parko inventoriaus saugumui.
4.8.6. Jeigu asmuo neatitinka šioje Taisyklių dalyje įtvirtintų reikalavimų, keliamų asmeniui vairuoti motociklą, ir toks asmuo jau yra sumokėjęs dalį pinigų (avansas) ar visus pinigus užvažiavimą pramoginiu kartingu ir motociklu, ar, nors ir gali atitikti reikalavimus, tačiau sąmoningai atisakotai padaryti, pramogų parko darbuotojams nusprendus tokiam asmeniui neleisti važiuoti pramoginiu kartinguar motociklu, tokiam asmeniui jo sumokėta pinigų suma negražinama, kaip ir nesuteikiama galimybė kitu laiku važiuoti motociklu. Šioje dalyje nurodytos pasekmės laikomos protingomis ir sąžiningomis „Wakepond“ pramogų parko lankytojui, nes reikalavimai, keliami asmeniui yra esminės sąlygos naudotis motociklu pramogų parke, o jų nesilaikymas automatiškai laikytinas sąmoningu asmens nerūpestingumu (ar tyčiniu elgesiu).
4.9. Esminiai asmens elgesio reikalavimai Elektrinių motociklų parke (važiuojant pramoginiu motociklu trasoje)
4.9.1. Eismas elektrinių motociklų parko trasoje vyksta prieš laikrodžio rodyklę. Draudžiama judėti priešinga nei nustatyta kryptimi, išskyrus atvejus, jei tai būtina siekiant išvengti pavojingos situacijos.
4.9.2. Važiavimo elektrinių motociklų parko trasoje trukmę nustato parko darbuotojas. Elektrinių motociklų parko darbuotojas reguliuoja išvažiavimą iš techninės zonos.
4.9.3. Elektrinių motociklų parko darbuotojui signalizuojant raudona vėliava reiškia, jog asmeniui, važiuojančiam motociklu važiavimo laikas Elektrinių motociklų parko trasoje baigėsi. Tokiu atveju vairuotojas besąlygiškai turi užbaigęs pradėtą ratą grįžti į techninę zoną. 4.9.4. Asmuo, vairuodamas motociklą privalo pasirinkti tokį važiavimo greitį, kad netrukdytų kitiems kartų ar motociklų vairuotojams, ar Kartodromo teritorijoje esantiems asmenims ir nesudarytų avarinės situacijos.
4.9.5. Asmuo, vairuodamas motociklą, atsižvelgdamas į greitį, privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojantį ar paskui jį važiuojantį motociklą, jeigu jo vairuojamas motociklas būtų stabdomas, taip pat palikti tokį tarpą iš šono, kad eismas trasoje būtų saugus.
4.9.6. Pradėdamas važiuoti, atlikdamas manevrus ar posūkius, motociklo vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu ir duoti kelią (nekliudyti) kitiems asmenims.
4.9.7. Situacijoje, kada asmuo važiuodamas Elektrinių motociklų parko trasoje nesuvaldo pramoginio motociklo ir atsiduria už trasos ribų bei pats nesugeba sugrįžti į trasą, vairuotojas privalo likti ant motociklo ir sulaukti parko darbuotojo pagalbos.
4.9.8. Jei motociklas buvo sustabdytas trasoje, motociklo vairuotojas privalo, jei tai įmanoma padaryti saugiai ir nesukeliant pavojaus sau, motociklui ar kitiems vairuotojams, skubiai nuvairuoti motociklą į saugią vietą, t.y. į trasos pakraštį ir taip jį pastatyti, kad jis netrukdytų kitiems vairuotojams ar parko teritorijoje esantiems asmenims. Tais atvejais, kai vairuotojas to negali padaryti, jis turi likti prie motociklo ir laukti parko darbuotojo arba kol pasibaigs kitų motociklų važiavimas, išskyrus atvejus, kai dėl to kyla pavojus motociklo vairuotojui ir (ar) kitiems vairuotojams ar asmenims, esantiems parko teritorijoje.
4.9.9. Situacijose, kada motociklas nebevažiuoja, asmuo, vairuojantis motociklą privalo pakelti ranką į viršų, privalo likti prie motociklo ir laukti kol parko darbuotojas įjungs variklį, išskyrus atvejus, kai dėl to kyla pavojus motociklo vairuotojui ir (ar) kitiems parko vairuotojams ar asmenims, esantiems parko teritorijoje.
4.9.10. Elektrinių motociklų parko trasoje griežtai draudžiama:
4.9.10.1 Sustoti startinėje trasos zonoje ir (ar) trasoje ir vėl startuoti (atlikti startavimo procedūrą), išskyrus specialius Elektrinių motociklų parko renginius, kai tai atlikti leidžia parko darbuotojas.
4.9.10.2. Motociklo vairuotojui ar kitiems asmenims bandyti įjungti motociklą, ar kitaip bandyti remontuoti motociklą bei atlikti bet kokius veiksmus su motociklo varikliu. Tą gali daryti tik Elektrinių motociklų parko darbuotojai.
4.9.10.3. Sustoti trasoje, išskyrus atvejus, kai tai būtina dėl techninio gedimo arba siekiant išvengti pavojingos situacijos, arba tai signalizuoja padaryti Elektrinių motociklų parko darbuotojai.
4.9.10.4. Elektrinių motociklų parko trasoje nulipti nuo motociklo, išskyrus situacijas, kada tai daroma išimtinai siekiant išvengti nelaimės, ar esant pavojui paties motociklo vairuotojui ar kitų trasoje esančių asmenų gyvybei ir sveikatai, ar Elektrinių motociklų parko turtui ar tai signalizuoja daryti Elektrinių motociklų parko darbuotojai.
4.9.10.5. Motociklu važiuoti už trasos ribų. Jeigu motociklą vairuojantis asmuo nesuvaldo motociklo ir atsiduria už trasos ribų, ir pats nesugeba sugrįžti į trasą, privalo prie motociklo ir sulaukti Elektrinių motociklų parko darbuotojo pagalbos, išskyrus atvejus, kai dėl to kyla pavojus motociklo vairuotojui ir (ar) kitiems vairuotojams ar asmenims, esantiems Elektrinių motociklų parko teritorijoje.
4.9.10.6. Sąmoningai sudaryti avarines situacijas. Vairuojant motociklą pavojingai manevruoti, siekti trukdyti kitam trasoje esančiam asmeniui, judėti skersai trasos trajektorijai, pavojingai vingiuoti ir pan.
4.10. Asmuo, kuriam Elektrinių motociklų parko darbuotojas signalizuoja raudona vėliava besąlygiškai privalo grįžti į techninę zoną.
4.10.1. Asmuo grįždamas į techninę zoną visais atvejais privalo motociklo greitį sumažinti iki minimumo, privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojantį ar paskui jį važiuojantį motociklą, o atvejais, kai motociklas yra stabdomas, taip pat privalo palikti tokį tarpą iš šono, kad sugrįžimas į techninę zoną būtų saugus.
4.10.2. Asmeniui laikantis aukščiau nurodytos tvarkos ir sąlygų grįžus techninę zoną, Elektrinių motociklų parko darbuotojas nurodo, kaip pasireiškia netinkamas motociklo vairuotojo elgesys (įspėja vairuotoją).
4.11. Asmuo, kuris nesilaiko aukščiau nurodytų važiavimo taisyklių ir (ar) nepaiso Taisyklėse įtvirtintų važiavimo motociklu draudimų, piktybiškai pažeidinėja Taisykles, t.y. nepaiso Elektrinių motociklų parko darbuotojų įspėjimų ir (ar) kelia grėsmę kitų vairuotojų saugumui ar Elektrinių motociklų parko inventoriui (įskaitant, tačiau neapsiribojant pramoginį kartingą ar motociklą), Elektrinių motociklų parko darbuotojų gali būti vienašališkai pašalintas iš trasos negrąžinant asmeniui jo sumokėtų už važiavimą motociklu pinigų.
4.12. Taisyklių 4.11 punkte nurodytos pasekmės, t.y. Elektrinių motociklų parko darbuotojų sprendimu asmens pašalinimas iš trasos ir jo sumokėtų pinigų negražinimas taip pat taikomas atvejais, kada jau po važiavimo motociklu pradžios (išvažiavimo į Elektrinių motociklų parko trasą) paaiškėja aplinkybės, pagal kurias asmuo neatitinka reikalavimų keliamų asmeniui vairuoti motociklą.
4.13. Kiti asmenų elgesio reikalavimai ir susiję aspektai būnant Elektrinių motociklų parko teritorijoje (įskaitant trasą)
4.13.1. Kiti Elektrinių motociklų parko teritorijoje esantys asmenys, išskyrus motociklais važiuojančius asmenis ir Elektrinių motociklų parko darbuotojus, privalo būti už trasos ribų.
4.13.2. Niekas, išskyrus motociklo vairuotoją ir Elektrinių motociklų parko darbuotojus, negali būti trasoje važiavimo metu. Išimtis: nelaimingo atsitikimo atveju kiti asmenys gali prieiti prie nukentėjusiojo tik po to, kai sustabdomas kitų motociklų važiavimas.
4.13.3. Atsiradus aplinkybėms, galinčioms kelti pavojų motociklais važiuojantiems, ar Elektrinių motociklų parko teritorijoje esantiems asmenims, Elektrinių motociklų parko darbuotojas turi teisę stabdyti važiavimą.
4.13.4. Motociklus vairuojantys ar Elektrinių motociklų parko teritorijoje esantys asmenys turi teisę reikalauti papildomos informacijos iš Elektrinių motociklų parko atsakingu paskirto darbuotojo.
4.14.Motociklo suteikimo valdyti (naudoti) Elektrinių motociklų parke ir jo valdymo reikalavimai (taisyklės)
4.14.1. Motociklas parenkamas ir suteikiamas atitinkamam laikui Elektrinių motociklų parko trasoje (laikantis šių Taisyklių reikalavimų) valdyti kiekvienam asmeniui išimtinai Elektrinių motociklų parko darbuotojų.
4.14.2. Motociklas atitinkamam laikui valdyti Elektrinių motociklų parko darbuotojų asmeniui perduodamas suteikiant galimybę jį apžiūrėti, įvertinti atitinkamo motociklo esamą būklę. 4.14.3. Asmuo, kuris nesilaikydamas šių Taisyklių reikalavimų, atitinkamu laikotarpiu važiuodamas trasoje (laikinai valdydamas motociklą) savo veiksmais padarė žalos Elektrinių motociklų parko turtui (apsauginiai barjerai, įranga ir kt.) įskaitant jam perduotą valdyti motociklą, privalo padarytą žalą atlyginti.
4.14.4. Atvejais, kada asmeniui laikantis šių Taisyklių važiavimas yra nutraukiamas iki numatyto laiko pabaigos jam negrąžinant jo sumokėtų pinigų už važiavimą motociklu, neatleidžia asmens nuo prievolės visiškai atlyginti jo padarytą žalą, kuri atlyginama ir suprantama šių Taisyklių nustatyta tvarką ir sąlygomis.
4.15. Pramoginio motociklo valdymo taisyklės:

 • Motociklas yra valdomas vairu, akseleratoriaus rankenėle ir dviem ant vairo esančiomis stabdžių svirtelėmis (priekinio ir galinio stabdžio).
 • Akseleratoriaus rankenėlė yra dešinėje pusėje.
 • Priekinio stabdžio svirtelė yra dešinėje pusėje, galinio – kairėje.
 • Motociklas turi būti vairuojamas abejomis rankomis
 • Pradedant važiuoti reikia prieš laikrodžio rodyklę pasukti akseleratoriaus rankenėlę. Stabdžių svirtelės turi būti atleistos.
 • Norint sustoti, reikia atleisti akseleratoriaus rankenėlę ir spausti stabdžių svirteles.

4.16. Asmenų atsakomybė, už Elektrinių motociklų parko Taisyklių nesilaikymą
4.16.1. Už MB “Traukos slėnis” ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl šių taisyklių nesilaikymo ir (ar) pažeidimo, yra atsakingas šias Taisykles pažeidęs ir (ar) jų nesilaikęs asmuo, kuris įsipareigoja visiškai atlyginti asmenų patirtą (sukeltą) žalą.
4.16.2. MB “Traukos slėnis“ neatsako už motociklų vairuotojų ar kitų asmenų patirtą žalą, jei žala atsirado ne dėl MB “Traukos slėnis” kaltės.
4.16.3. Žala šių Taisyklių prasme suprantama, kaip bet koks paties vairuotojo, kito Elektrinių motociklų parko trasoje važiuojančio asmens, Elektrinių motociklų parko teritorijoje esančio bet kurio asmens patirti finansiniai nuostoliai (turto sužalojimas ar netekimas), taip pat bet kurio iš įvardintų asmenų ar bet kurio trečiojo asmens patirta neturtinė žala, kaip ir žala asmens sveikatai ar gyvybei, ar žala padaryta trečiojo asmens turtui dėl šių Taisyklių pažeidimo ar jų nesilaikymo. Susipažindami su šiomis taisyklėmis, Jūs aiškiai suvokiate motociklo vairavimo pavojus, visos šiose Taisyklėse įtvirtintos sąlygos ir numatyti reikalavimai yra aiškūs, perskaityti ir suprasti, todėl įvykus nelaimei ar atsiradus žalai sau ir/ar tretiesiems asmenims, Jūs visiškai atleidžiate MB “Traukos slėnis” nuo bet kokios atsakomybės (pareigos atlyginti patirtą ar sukeltą turtinę ar neturtinę žalą).

 1. Batutų tramplynai

5.1. Batutų tramplynai – erdvė, kurioje galima šokinėti ant keturių pastatytų batutų.
5.2. Vienu metu ant vieno batuto gali būti ne daugiau kaip 1 Lankytojas.
5.3. Lankytojas, norėdamas šokinėti ant batuto privalo:
5.3.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 4 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus;
5.3.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 85 kilogramus;
5.3.3. nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
5.4. Ant batuto draudžiama šokinėti nėščioms moterims.
5.5. Lankytojas ant batuto gali šokinėti tik tokiu būdu, kad nekeltų pavojaus sau ir kitiems.
5.6. Pašokus į orą draudžiama daryti tokius manevrus, kurie Lankytojui ir kitiems lankytojams neleistų saugiai nusileisti ant batuto.
5.7. Draudžiama nusileisti ant galvos ar kitu būdu, kuris keltų pavojų Lankytojo ir kitų lankytojų sveikatai ar gyvybei, draudžiama šokinėti už tento ribos.
5.8. Šokinėjant ant batuto draudžiama dėvėti papuošalus.

 1. Pirties ir lauko kubilo zona;

6.1. Pirčių zonoje lankytojai prašomi netriukšmauti.
6.2. Pirčių erdvėje privaloma turėti rankšluostį. Neturint rankšluosčio, jį galima išsinuomoti.
6.3. Prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, taip pat pasinaudojus tualetu būtina nusiprausti duše.
6.4. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį, kurį pirtyje būtina pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.
6.5. Šlepetes reikia palikti prie įėjimo į pirtis.
6.6. Poilsio zonose ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.
6.7. Pirčių zonose rekomenduojama nenešioti papuošalų.
6.8. Pirtyse negalima užsiimti vietų iš anksto.
6.9. Pirtyse draudžiama:
6.9.1. atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
6.9.2. patiems pilti vandenį ant akmenų;
6.9.3. naudoti kosmetikos priemones;
6.9.4. reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.
6.10 Lauko kubilo zonoje draudžiama:
6.10.1 vaikams iki 6 metų maudytis kubile be plaukmenų (ant rankų maunamų gelbėjimosi ratų), gelbėjimosi liemenių;
6.10.2. šokinėti į kubilą nuo jo krašto, bėgioti baseino kraštu, plaukioti vietose, kur tai yra draudžiama;
6.10.3. nerti į kubilą, ežerą;
6.10.4 įlipti į sūkurines vonias ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose;

 1. Lankytojo atsakomybė

7.1. Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė tretiesiems asmenims arba Operatoriui.
7.2. Jei Lankytojas nesilaiko Taisyklėse nurodytų reikalavimų, Operatorius turi teisę uždrausti tokiam Lankytojui terminuotai ar neterminuotai lankytis Parke, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį.
7.3. Lankytojas, praradęs bilietą, neturi teisės naudotis Parke esančiomis pramogomis.
7.4. Lankytojas įsipareigoja:
7.4.1. būdamas “Wakepond”  pramogų parke ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų;
7.4.2. vykdyti Operatoriaus atstovų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi “Wakepond” pramogų parke.

 1. Operatoriaus atsakomybė

8.1. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų pramogų teikimą Parke.
8.2. Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius, atsiradusius Lankytojui pažeidus Taisyklių ar teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.
8.3. Operatorius neatsako už Parko teritorijoje pamestus, prarastus (tame tarpe ir BIlietus) ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojų daiktus.

 1. Baigiamosios nuostatos

9.1. Operatorius ar jo pasitelkti tretieji asmenys turi teise fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti Lankytoją Parko teritorijoje. Visos teisės, susijusios su fiksavimu, priklauso Operatoriui. Užfiksuotą medžiagą Operatorius turi teisę neatlygintinai naudoti rinkodarai ar kitiems teisėtiems tikslams.
9.2. Operatorius turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše ir vaikų žaidimų aikštelės sąraše.
9.3. Pramogos gali būti neorganizuojamos dėl netinkamų oro sąlygų ar kitų aplinkybių. Tokiu atveju įsigyti bilietai negrąžinami.